استاد صالح نعمت اللهی

تحصیلات

ارشد روانشناسی عمومی

دانشجوی دکترای روانشناسی

سابقه

سوپروایزر روانشناسی

تالیفات

دو جلد کتاب

دوره ها

دوره قرار اول

دوره جمع های اجتماعی

دوره قرار اول

5.00 1 رای
10 مرحله اساسی قبل قرار تا لحظه جدا شدن
بیش از 200 نکته درباره قرار اول...
1,000,000 تومان

دوره جمع‌های اجتماعی

5.00 1 رای
شامل 18 مرحله برای جذب در:«کلاس،
محل کار، تور، دورهمی، گروه مجازی»
1,200,000 تومان

استاد صالح نعمت اللهی

دوره قرار اول

5.00 1 رای
10 مرحله اساسی قبل قرار تا لحظه جدا شدن
بیش از 200 نکته درباره قرار اول...
1,000,000 تومان

دوره جمع‌های اجتماعی

5.00 1 رای
شامل 18 مرحله برای جذب در:«کلاس،
محل کار، تور، دورهمی، گروه مجازی»
1,200,000 تومان
تحصیلات

ارشد روانشناسی عمومی

دانشجوی دکترای روانشناسی

سابقه

سوپروایزر روانشناسی

تالیفات

دو جلد کتاب

دوره ها

دوره قرار اول

دوره جمع های اجتماعی